Ίδιες Ζημιές

Σας καταβάλλουμε αποζημίωση στην αναγραφόμενη αξία του οχήματος στο συμβόλαιο με ανώτατο όριο την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, ανεξάρτητα εάν ευθύνεστε ή όχι, για ζημιές που προκαλούνται σε αυτό από:

  • σύγκρουση
  • πρόσκρουση
  • εκτροπή
  • ανατροπή
  • πτώση
  • κακόβουλες ενέργειες τρίτων