Φιλική Δήλωση Ατυχήματος

Η Φιλική Δήλωση συμπληρώνεται όταν υπάρχει αποδοχή υπαιτιότητας και υπογράφεται και από τους δύο εμπλεκόμενους. Το Έντυπο της Φιλικής Δήλωσης μπορεί να συμπληρωθεί και όταν υπάρχει ατύχημα με περισσότερα από 2 αυτοκίνητα.
Φιλική Δήλωση Ατυχήματος