Δήλωση Εναντίωσης

Η Δήλωση Εναντίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του διαστήματος που ορίζει ο Νόμος, στην περίπτωση που το περιεχόμενο του συμβολαίου που παραλάβετε παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης.
Δήλωση Εναντίωσης