Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.

Allianz Anyway

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα με άλλο όχημα και αποδεικνύεται 100% υπαιτιότητα του άλλου οχήματος και εφόσον το ζημιογόνο όχημα είναι ασφαλισμένο σε εταιρία η οποία δεν εντάσσεται στη διαδικασία του Φιλικού Διακανονισμού, καλύπτουμε τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο όχημα, καθώς και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας που αφορούν σε σωματικές βλάβες των επιβαινόντων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου οχήματος.

Η κάλυψη Allianz Anyway ισχύει υπό τις προϋποθέσεις:

  • Οι υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας που αφορούν σωματικές βλάβες να μην εντάσσονται και κατά συνέπεια, να μην δύνανται να αποζημιωθούν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.
  • Οι υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος να μην υπερβαίνουν συνολικά και ανά ατύχημα το ποσό των 6.500 ευρώ (κόστος ανταλλακτικών και κόστος εργατικών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  • Τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας (βάσει νομίμων παραστατικών) να μην υπερβαίνουν συνολικά και ανά ατύχημα το ποσό των 12.000 ευρώ.
  • Να παρέχονται επαρκείς και ικανές, κατά την κρίση της ασφαλιστικής εταιρίας, αποδείξεις σχετικά με την υπαιτιότητα του τρίτου οχήματος οι οποίες θα προκύπτουν και από δημόσια έγγραφα (αντίγραφο δελτίου συμβάντος ή ποινική δικογραφία).
  • Να εκχωρείται στην Allianz το δικαίωμα του ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου ή / και οποιουδήποτε τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρία του ζημιογόνου οχήματος ή οποιουδήποτε κατά Νόμο υπόχρεου σε καταβολή αποζημίωσης.
  • Το τρίτο όχημα να καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ κατά τη στιγμή του ατυχήματος.