Η Μηχανή Σας

* Συμπληρώστε τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής σας χωρίς κενά (π.χ. ΑΑΑ1234)
* Παρακαλούμε συμπληρώστε το έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας της μηχανής σας.
*
Επιλέξτε τη μάρκα της μηχανής σας. Η λίστα περιλαμβάνει όλες τις μάρκες μηχανών που ασφαλίζουμε στην Allianz Direct
* Παρακαλούμε συμπληρώστε τα κυβικά εκατοστά της μηχανής σας
* Παρακαλούμε εισάγετε την εμπορική αξία της μηχανής σας. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αναγραφόμενη αξία της μηχανής σας με ανώτατο όριο την τρέχουσα εμπορική της αξία. Αν η μηχανή σας είναι καινούρια, συμπληρώστε την αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς.
*

Βασικός Οδηγός

*
Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησης του οδηγού ως εξής: HH/MM/EEEE ή χρησιμοποιείστε το ημερολόγιο
* Επιλέξτε τα χρόνια κατοχής διπλώματος του οδηγού

Πρόσθετα Στοιχεία

* Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό κώδικα του μόνιμου τόπου κατοικίας σας
Φροντίζουμε για τα προσωπικά σας 
δεδομένα και σας δίνουμε τον έλεγχο!


Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Allianz Direct για την ασφάλιση του οχήματός σας! Στην Allianz Direct φροντίζουμε επιμελώς για τη διαφύλαξη και προστασία του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας και πλέον δίνουμε τον έλεγχο σε εσάς!

Ενημερωθείτε παρακάτω για τις λεπτομέρειες που αφορούν στους κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση της εφαρμογής της Allianz Direct, με βάση και τον νέο Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR)


Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
που παρέχονται μέσω του allianzdirect.gr
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία, Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, 104 42 Αθήνα,                    τηλ. 2106905500
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: τηλ. 2106999999, email: customercontact@allianz.gr
Σκοπός Επεξεργασίας:
- Οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά για σκοπούς εκτίμησης ασφαλιστικού κινδύνου και τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης και κατάρτισης προφίλ, για την εκτέλεση και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, την εν γένει εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της συμβατικής σχέσης που δημιουργείται.
- Εμπορική επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, έρευνες ικανοποίησης πελατών και επιστημονική επικοινωνία, με την προϋπόθεση της παροχής συγκατάθεσής σας.
- Συμμόρφωση της εταιρείας μας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία
- Νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας μας, όπως για λόγους πρόληψης και ανίχνευσης απάτης.
Αποδέκτες Δεδομένων:
- Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία
- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία εκτελούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή του Υπευθύνου Επεξεργασίας, παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για την σύννομη επεξεργασία τους.
-Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμοί στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σχετικών νόμιμων υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
- Εταιρείες του Ομίλου Allianz, και σε περίπτωση μεταφοράς εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, βάσει νομίμως εγκεκριμένων Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων.
Χρονικό Διάστημα Διατήρησης: Το απαιτούμενο για την εκτέλεση και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, την συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής σχετικών αξιώσεων και την συμμόρφωσή με νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας μας.
Δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα: Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας δεδομένων, περιορισμού, εναντίωσης στην επεξεργασία, για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να τα ασκήσει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην εταιρεία μας.
Ανάκληση συγκατάθεσης: Μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε, ωστόσο, κατά περίπτωση, ενδεχομένως να συνεπάγεται την διακοπή της ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς δε θα νομιμοποιούμαστε πλέον να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Ενημέρωση για αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης και κατάρτισης προφίλ: Χρησιμοποιούμε την αυτοματοποίηση  στις εργασίες μας, στην ανάληψη κινδύνου για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και τις ασφαλίσεις υγείας, πάντοτε υπό την εποπτεία του υπεύθυνου υπαλλήλου.
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση περιστατικού απώλειας των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η παρούσα ενημέρωση παρέχεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την σχετική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Διάβασα και αποδέχομαι την παρούσα ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ασφάλισης καθώς και όσων μελλοντικά συλλεχθούν στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης. Ενημερώθηκα και κατανόησα πλήρως ότι μπορώ να μάθω περισσότερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μου και των σχετικών με αυτά δικαιωμάτων μου στην εταιρική ιστοσελίδα της Allianz Ελλάδος, www.allianz.gr στην ενότητα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 
 
Θέλω να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό και να συμμετέχω σε προωθητικές ενέργειες της Allianz Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. ή του Ομίλου Allianz, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες
 
Παρέχω την συγκατάθεσή μου και επιτρέπω τη συμμετοχή μου σε έρευνες ικανοποίησης πελατών και επιστημονικές έρευνες που αφορούν την Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. ή τον Όμιλο Allianz