Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.
Φροντίζουμε για τα προσωπικά σας 
δεδομένα και σας δίνουμε τον έλεγχο!


Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Allianz Direct για την ασφάλιση του οχήματός σας! Στην Allianz Direct φροντίζουμε επιμελώς για τη διαφύλαξη και προστασία του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας και πλέον δίνουμε τον έλεγχο σε εσάς!

Ενημερωθείτε παρακάτω για τις λεπτομέρειες που αφορούν στους κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση της εφαρμογής της Allianz Direct, με βάση και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR).


Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που παρέχονται μέσω του allianzdirect.gr
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, τηλ. 2106905500
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: τηλ. 2106999999, email: customercontact@allianz.gr
Σκοπός Επεξεργασίας:
- Οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά για σκοπούς εκτίμησης ασφαλιστικού κινδύνου και τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης και κατάρτισης προφίλ, για την εκτέλεση και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης και την εν γένει εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της συμβατικής σχέσης που δημιουργείται.
- Εμπορική επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, έρευνες ικανοποίησης πελατών και επιστημονική επικοινωνία, με την προϋπόθεση παροχής της συγκατάθεσής σας.
- Συμμόρφωση της Εταιρίας μας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία.
- Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρίας μας, όπως για λόγους πρόληψης και ανίχνευσης απάτης.
- Επικοινωνία μαζί σας με σκοπό την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης, μέσω e-mail ή/και τηλεφωνικά.
Αποδέκτες Δεδομένων:
- Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία.
- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία εκτελούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ' εντολή του Υπευθύνου Επεξεργασίας, παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για την σύννομη επεξεργασία τους.
- Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμοί στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σχετικών νόμιμων υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
- Εταιρείες του Ομίλου Allianz, και σε περίπτωση μεταφοράς εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, βάσει νομίμως εγκεκριμένων Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων.
Χρονικό Διάστημα Διατήρησης: Το απαιτούμενο για την εκτέλεση και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, την συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής σχετικών αξιώσεων και την συμμόρφωσή με νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρίας μας.
Δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα: Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας δεδομένων, περιορισμού, εναντίωσης στην επεξεργασία, για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να τα ασκήσει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Εταιρία μας.
Ανάκληση συγκατάθεσης: Για τις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας αποτελεί την νομική βάση για τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής σε οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας, ενδεχομένως και κατά περίπτωση, να συνεπάγεται την άμεση διακοπή της συμβατικής μας σχέσης, δεδομένου ότι πλέον δε θα νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. H ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα προηγούμενων πράξεων επεξεργασίας. Για την ανάκληση της συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας μας.
Ενημέρωση για αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης και κατάρτισης προφίλ: Χρησιμοποιούμε την αυτοματοποίηση στις εργασίες μας, στην ανάληψη κινδύνου για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και τις ασφαλίσεις υγείας, πάντοτε υπό την εποπτεία του υπεύθυνου υπαλλήλου.
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση περιστατικού απώλειας των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, e-mail: contact@dpa.gr, τηλ.: 2106475600).
Η παρούσα ενημέρωση παρέχεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των σχετικών με αυτά δικαιωμάτων σας, στην εταιρική ιστοσελίδα της Allianz στην Ελλάδα, www.allianz.gr στην ενότητα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.